U.M.A

Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling

Projektet riktar sig främst till de 11 arbetsintegrerande sociala företagen  i Skaraborg (som i texten benämns ASF) och bygger arbetet med affärsutveckling.

Arbetet utgår ifrån en modell som varvar nätverksträffar med träffar i företagen och eget arbete som ska redovisas. Under arbetets gång kommer vi att arbeta med: analys av nuläget, värderingar av styrkor och svagheter, trender och möjligheter, mål och vision. Vi använder oss av Coompanions verktyg för affärsutveckling där deltagarna får arbeta att prioritera och fokusera, engagerade medlemmar mm som är viktiga delar i en handlingsplan/affärsplan.  Kontakter tas med det lokala näringslivet för att bygga upp en relation som leder fram till ett fungerande mentorskap.

Delaktighet i affärsutveckling kopplat till mentorskap ska bidra till en stark affärsutveckling som är lokalt förankrad i ett nära samarbete med näringslivet, näringslivschefer och offentlig sektor/myndigheter.

Erbjuda utbildning inom etableringsanalys för att se på möjligheter och förutsättningar att starta och driva ASF.

Använda Språngbräda som metod för att utveckla ASF i samarbete med Connect Väst. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Samordningsförbunden, PASS (nätverket för ASF), kommuner mfl.

20160426_2