27 januari 2020

Lokalekonomiska analyser för ökad attraktionskraft

Under åren 2020-2022 kommer Coompanion Sjuhärad att processleda åtta stycken lokalekonomiska analyser. Vi ska hitta hittills outnyttjade möjligheter för näringsliv och besöksnäring.

Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.

Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och områden samt stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd.

Med hjälp av verktyget LEA* och efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas, hittills outnyttjade möjligheter för näringsliv och besöksnäring ska identifieras och varje analys ska generera en rapport/handlingsplan som visar på vilket ekonomiskt utvecklingsutrymme som finns för att skapa nya arbeten, företag, underlag för lokala initiativ och stärkt besöksnäring, underlag för politiska beslut, underlag för åtgärdsprogram, underlag för att söka finansiering, underlag för att arbeta med nya finansieringsformer.

*LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss i Sjuhärad.

sjuharad@coompanion.se
033-435 79 20

Dela