Coompanion och dina personuppgifter

Information med anledning av ny dataskyddslag och implementering av GDPR i svensk
lagstiftning.

Bakgrund
Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den
bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter.
Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter.

Inom EU har det tidigare inte funnits så starka gemensamma regler om dataskydd, och det har
kommit till EU:s kännedom att alla EU-medborgare inte har samma rättigheter kring
personuppgifter. Nu vill man att alla EU-medborgare får samma rättigheter var än man
befinner sig inom EU. Den nu gällande Personuppgiftslagen ( PuL) kommer att upphöra. Många
av de principerna som nu finns i PuL finns också inskrivna i förordningen och i den nya
dataskyddslagen som Sverige kommer att införa.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och
2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig
personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller
filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få
registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR.

Coompanion behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Därför ger
vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Coompanion Fyrbodal, Coompanion Sjuhärad
eller Coompanion Skaraborg beroende på i vilket område i Västra Götaland du verkar. Om det
inte är givet för dig vilken region du hör (du kanske får detta nyhetsbrev i egenskap av
tjänsteman eller förtroendevald i till exempel Västra Götalandsregionen) är Coompanion
Skaraborg ansvarig för dina uppgifter.

Att lämna dina personuppgifter
Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter
kommer vi inte att kunna skicka ut nyhetsbrev eller annan information från ovanstående från
ovanstående Coompanion Väst (vilket är ett nätverk av ovan nämnda organisationer).

Så här arbetar vi för att möta kraven i GDPR

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla
regelverket har Coompanion Väst justeringar i hanteringen av personuppgifter.
Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka
personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna
sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter. Coompanion har därför
utarbetat riktlinjer för sina anställda inom Coompanion för att på bästa sätt säkerställa att dina
personuppgifter tas om hand på ett lagligt och korrekt sätt.

När du överlämnar information om dig själv till Coompanion så har vi, utöver våra egna interna
bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina
personuppgifter. Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt
eventuellt utlämning av uppgifter.

Utlämning av uppgifter kan ske till leverantör av nyhetsbrev, Tillväxtverket, Post Nord.

Vad ska dina personuppgifter användas för?
De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas för att hantera ditt ärende,
informationsbrev från oss samt som aggregerad data över statistik på Sveriges
entreprenörskap (om du använt dig av oss i egenskap av entreprenör).
Vi sparar dina uppgifter under tio år. Därefter raderas de om du inte anger att du vill fortsätta
få information från oss.

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer
då inte att kunna dela information med dig. Om du haft kontakt med oss med anledning av vårt
arbete att bidra till start och utveckling av företag, kommer vi inte att kunna redovisa
aggregerad statistik kring demokratisk företagsutveckling, som är Coompanions uppdrag.

Vilka personuppgifter behöver vi för de ovan beskrivna ändamålet?
För att få nyhetsbrev och information från oss behöver vi endast en e-postadress. För att
kunna redovisa till Tillväxtverket (gäller bara om du använt våra tjänster) behöver vi namn,
personnummer

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter
Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du
kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära
att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. Du ska då begära detta hos
”ditt Coompanion” ovan (om du inte vet vilken Coompanionregion så kontakta Coompanion
Skaraborg) som sedan beslutar om uppgifter ska raderas eller inte.
Om du väljer att radera dina uppgifter kan Coompanion inte bistå dig med information och
service enligt ovan.

För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Coompanion kan du vända dig till
oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning
vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då

Coompanion enligt nedanstående kontaktuppgifter.
Det samtycke du lämnar till att vi får behandla dina personuppgifter kan du alltid återkalla
genom att ringa eller skriva till oss och meddela det. Kontakta då oss på Coompanion enligt
nedan kontaktuppgifter.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten med
eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.
Genom att du godkänner medlemsvillkoren bekräftar du att du mottagit den här informationen
om personuppgiftsbehandling.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som du översänder till oss?
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta
fall är det Coompanion Fyrbodal, Coompanion Sjuhärad eller Coompanion Skaraborg
beroende på var du bor/verkar. Kontakta Coompanion Skaraborg om du inte vet eller en
regiontillhörighet inte stämmer för dig.

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för
personuppgiftsansvariges räkning. Det kan tex. vara en IT-leverantör eller annan som har
tillgång till Coompanion datasystem och uppgifter. I de fall Coompanion finner det nödvändigt
kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet
och Coompanion.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med
person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du via följande kontaktuppgifter:

Coompanion Fyrbodal
Ann Uggla Flodin
070-592 90
Åkerssjövägen 20
Trollhättan

Coompanion Sjuhärad
Kerstin Hallenrud & Carina Krii
Tel: 033-435 79 20
Skaraborgsvägen 3
Postadress: Box 8080
501 18 Borås

Coompanion Skaraborg
Maria Henriksson
Tel: 0515-700 421
Storgatan 20B
Falköping
skaraborg@coompanion.se